Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Temmink Bouwprojekten B.V., hierna te noemen ‘Temmink’. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van jou. Temmink verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat je zoveel mogelijk zelf de controle heb over je eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we je dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Onze organisatie

De gegevens van onze organisatie waar je ons kunt bereiken zijn:

  • Naam: Temmink Bouwprojekten B.V.
  • Adres: Herfordstraat 14, 7418 EX Deventer
  • Telefoon: 0570 63 51 04
  • Website: https://www.temmink.nl
  • E-mail: info@temmink.nl
  • KvK: 38021106

Temmink heeft een Privacy Officer. Deze is bereikbaar via bovenstaand emailadres en telefoonnummer.

Het vastleggen van gegevens

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening professioneel, persoonlijk, en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Als je onze website opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die je gebruikt en de datum en tijd waarop je onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren, alsook je zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, emailadres en telefoonnummer) die je zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen.

Verstrekken en/of delen van gegevens

Temmink deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@temmink.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Temmink neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Temmink Bouwprojekten) tussen zit.

Cookies

Temmink gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Temmink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bewaartermijn

Temmink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle categorieën van persoonsgegevens: 60 maanden.

Beveiliging persoonsgegevens

Temmink neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@temmink.nl

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Temmink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@temmink.nl. Om misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om je adequaat te identificeren door een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy raden wij je aan om je Burgerservicenummer (BSN), paspoortnummer en MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het identiteitsbwijs) zwart te maken. We reageren zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Temmink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Temmink evalueert haar privacyverklaring regelmatig. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 september 2023.